خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59394
شماره مدرک : ‭م۱۱۹۸‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی بیوشیمیایی و هیستولوژیک اثر حفاظتی سدیم تنگستات بر استرس اکسیداتیو ناشی از استرپتوزوسین در پانکراس رتهای دیابتیک [مقاله]/ هراتی مهدی
عنوان نشریه : مجله علوم تشریح ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۵‬؛ شماره‭۲۱-۲۲‬
تاريخ : زمستان‭۱۳۸۶‬-بهار‭۱۳۸۷ ‬
شماره صفحه : : .‭۲۹۳ - ۲۷۹‬
چکیده : هدف: بررسی اثر حفاظتی سدیم تنگستات بر استرس اکسیداتیو ناشی از استرپتوزوتوسین در پانکراس رتهای دیابتیک.مواد و روشها: روش مورد استفاده در این تحقیق، روش تجربی است‭60 .‬ رت نر بالغ‭3-2‬ ماهه از نژاد ویستار‭(Wistar)‬ انتخاب و به طور تصادفی به شش گروه تقسیم شدند‭n=15(:)‬ کنترل‭(C)‬، رتهای دیابتی القا شده توسط استرپتوزوتوسین‭(D)‬، رتهای دیابتی تحت درمان با سدیم تنگستات (محلول‭1mg/ml)‬ در آب آشامیدنی از یک هفته پیش از القا دیابت و در طول دوره آزمایش‭(TDB: Treatment Diabetes Before injection of STZ)‬، دیابتی تحت رژیم غذایی‭(FRD: Food Restricted Diabetic)‬ که میزان غذایی معادل آنچه گروه‭TDB‬ مصرف می نمود، دریافت داشتند، رتهای کنترل سالم تحت درمان با سدیم تنگستات‭(TC)‬، رتهای دیابتی تحت درمان با سدیم تنگستات از یک هفته پس از القا دیابت‭(TDA: Treatment Dibetes After in injection of STZ)‬، غذا و مایعات مصرفی به صورت روزانه، و وزن بدن، گلوکز و انسولین خون نیز به صورت هفتگی اندازه گیری شد. در پایان تجربه (پنج هفته پس از القای دیابت) پس از گرسنگی شبانه، حیوانات توسط اتر بیهوش و نمونه های خون از ورید دمی جمع آوری شد. گلوکز پلاسما با استفاده از متد زوج آنزیمی گلوکز اکسیداز-پراکسیداز و انسولین سرم توسط کیت فوق حساس اندازه گیری انسولین رت و دستگاه الایزا اندازه گیری شد. پانکراس سریعا برداشته شد و بخشی از آن برای تعیین قدرت آنتی اکسیدانی در محلول سالین سرد قرار داده شد. برای تعیین میزان استرس اکسیداتیو غلظت عامل واکنشگر تیوباربیتوریک اسید‭(TBARS)‬ در خون و پانکراس بر حسب نانومول کمپلکس‭MDA-TBA‬ محاسبه شد. قدرت آنتی اکسیدانی خون و پانکراس با اندازه گیری قدرت احیا کنندگی/ آنتی اکسیدانی فریک‭(FRAP)‬ محاسبه شد. و بخش دیگر پانکراس برای مطالعه بافت شناسی در تثبیت کننده‭Lillie‬ تغییر یافته قرار داده شد. پس از ثبوت نمونه ها و قالبگیری در پارافین و توسط میکروترم برشهایی به ضخامت‭4‬ میکرون تهیه شد. به منظور رنگ آمیزی سلولهای بتای گرانول دار، مقاطع با استفاده از روش هیستوشیمیایی آلدهید فوشین تغییر یافته رنگ آمیزی و با میکروسکوپ نوری بررسی شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی‭(Tukeys Post hoc)‬ صورت گرفت. سطح معنی دار بودن‭p<0.05‬ در نظر گرفته شد.یافته ها: سطح گلوکز خون گروه‭TDB‬ در طول دوره آزمایش نسبت به سایر گروههای دیابتی کاهش معنی داری نشان داد‭(P<0.01)‬ و نسبت به گروههای کنترل نیز قابل مقایسه بود. انسولین خون در گروه های‭D,TDA, TDB‬ و‭FRD‬ نسبت به گروههای کنترل‭C‬ و‭TC‬ کاهش معنی داری نشان داد‭P<0.01(.)‬ همچنین قدرت آنتی اکسیدانی در خون و پانکراس گروه‭TDB‬ در مقایسه با‭D, TDA‬ و‭FRD‬ افزایش معنی داری نشن داد‭P<0.01(.)‬ پراکسیداسیون لیپید در خون و پانکراس گروه‭TDB‬ نسبت به‭D,TDA‬ و‭FRD‬ کاهش معنی داری نشان داد‭P<0.01(.)‬ بررسی هیستولوژیک نشان داد که بتا سل های گرانول دار در رتهای‭TDB‬ نسبت به‭D,TDA‬ و‭FRD‬ افزایش واضحی دارند.نتیجه گیری: سیدیم تنگستات موجب کاهش استرس اکسیداتیو و افزایش قدرت آنتی اکسیدانی در خون و پانکراس رت ها می شود و به این ترتیب کاربرد آن پیش از تزریق استرپتوزوتوسین باعث حفظ سلولهای بتا از آسیب ناشی از استرپتوزوتوسین خواهد شد..
توصیفگر : سدیم تنگستات
توصیفگر : دیابت
توصیفگر : استرس اکسیداتیو
توصیفگر : قدرت آنتی اکسیدانی
توصیفگر : بافت شناسی
شناسه افزوده : حیدری زهرا
: محمودزاده ثاقب حمیدرضا
مجموعه : مجله علوم تشریح ایران، جلد‭ ۵‬؛ شماره‭۲۱-۲۲‬زمستان‭۱۳۸۶‬-بهار‭۱۳۸۷ ‬: .‭۲۹۳ - ۲۷۹‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)