خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59510
شماره مدرک : ‭م۱۳۱۶‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر مایعات مشابه غذا بر روی ریزسختی سطحی دو نوع کامپوزیت [مقاله]/ میرزایی منصوره,کرمانشاه حمید,پهلوان ایوب,یاسینی اسماعیل,دهقان مرضیه
عنوان نشریه : مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)
شماره / دوره : ، جلد‭ ۲۲‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۹۸ - ۹۳‬
چکیده : زمینه وهدف: کاهش سختی ترمیم های رزین کامپوزیت در دهان پس از سخت شدن به وسیله نور مرئی می تواند دوام کلینیکی این مواد را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از این تحقیق بررسی اثر مایعات مشابه غذا مانند اتانول درصد‭25‬، درصد‭50‬ و درصد‭75‬ و هپتان درصد‭50‬ بر روی سختی سطحی دو نوع کامپوزیت‭(P60‬ و‭Gradia)‬ پس از سخت شدن بوسیله نور مرئی و غوطه ور شدن به مدت‭24‬ ساعت و‭7‬ روز بود.روش بررسی‭45 :‬ نمونه از هر کامپوزیت در یک مولد استنلس استیل با ابعاد‭2‬ در‭6‬ میلی متر قرار داده و سخت شدند. از هرنوع کامپوزیت تعداد‭5‬ نمونه بلافاصله پس از سخت شدن با نور مرئی تحت آزمون ریزسختی قرار گرفتند تا ریزسختی اولیه کامپوزیت ها به دست آید (گروه کنترل‭.(‬ نمونه ها از هر کامپوزیت در لوله هایی محتوی محلول اتانول با غلظت های درصد‭25‬، درصد‭50‬ و درصد‭75‬ و هپتان درصد‭50‬ به مدت‭24‬ ساعت و‭7‬ روز قرار گرفتند. سپس نمونه ها از محلول خارج، شسته و خشک شدند و تا زمان آزمایش به یخچال منتقل گشتند. در شرایط استاندارد میزان ریزسختی سطح نمونه ها با دستگاه‭Microhardness‬ سنجیده شد. نتایج با مقیاس ویکرز اندازه گیری شد و داده ها با استفاده از تست های‭one-way ANOVA‬ و‭3-way ANOVA‬ و‭Tukey Post-hoc‬ آنالیز قرار گردید‭P<0.05 .‬ سطح معنی دار بودن نتایج قرار داده شد.یافته ها: سختی سطحی کامپوزیت‭P60‬ از کامپوزیت گرادیا بیشتر بود. آنالیز واریانس در گرادیا و‭P60‬ نشان داد که به غیر از اتانول‭(P=0.514)‬ درصد‭25‬ بین گروه کنترل و همه گروه های دیگر تفاوت آماری معنی داری‭(P<0.05)‬وجود داشت. پس از‭24‬ ساعت همه مایعات به غیر از اتانول درصد‭50‬ ودرصد‭(75 )P=0.793‬ تاثیر معنی داری روی کامپوزیت گرادیا داشتند. پس از‭7‬ روز همه مایعات به غیر از اتانول درصد‭25‬ و درصد‭(50 )P=0.385‬و اتانول درصد‭50‬ و درصد‭(75 )P0.150‬ تاثیر معنی داری روی کامپوزیت گرادیا داشتند. کامپوزیت‭P60‬ بعد از زمان‭24‬ ساعت و‭7‬ روز تاثیر همه مایعات را روی سختی معنی دار نشان داد. هپتان‌درصد‭50‬ سختی را افزود‭(P=0.000)‬و اتانول درصد‭(75 )P=0.000‬و اتانول درصد‭(50 )P<0.001‬ و اتانول درصد‭(25 )P=0.007‬ سختی کامپوزیت را بطور معنی داری کاهش داد.نتیجه گیری: بر اساس این مطالعه زمان بر روی نتایج اثری نداشت‭P60 .‬ استحکام بیشتری نشان داد. اتانول درصد‭75‬، درصد‭50‬ ودرصد‭25‬ به ترتیب تاثیرگذار بودند. هپتان سختی سطحی را افزایش داد..
توصیفگر : سختی
توصیفگر : کامپوزیت
توصیفگر : هپتان
توصیفگر : اتانول
شناسه افزوده : آرامی سکینه
: حسنی طباطبایی معصومه
مجموعه : مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)، جلد‭ ۲۲‬؛ شماره۳‭۱۳۸۸‬: .‭۹۸ - ۹۳‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)