خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59621
شماره مدرک : ‭م۱۴۲۸‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه میزان تری گلیسرید و کلسترول خون و وضعیت پریودنتال [مقاله]
عنوان نشریه : مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شماره / دوره : ، جلد‭ ۲۴‬؛ شماره۴
تاريخ : ‭۱۳۸۵‬
شماره صفحه : : .‭۴۵۳ - ۴۴۷‬
چکیده : سابقه و هدف: در سال های اخیر نقش عفونت های پریودنتال به عنوان عاملی خطر ساز‭(Risk factor)‬ برای برخی بیماری های سیستمیک توجه خاصی را به خود جلب کرده اند. مطالعات اخیر به تاثیر عفونت های پریودنتال بر مشکلات سیستمیک نظیر بیماری های عروق کرونر قلب، فشار خودن و دیابت اشاره داشته اند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه میزان چربی های خون ناشتا در افراد مبتلا به بیماری های پریودنتال و افراد سالم از نظر پریودنتال صورت پذیرفت.مواد و روش ها: این مطالعه به روش تحلیلی‭(Analytical)‬ انجام گرفت‭40 .‬ بیمار مبتلا به پریودنتیت مراجعه کننده به بخش پریودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی قبل از انجام هرگونه درمان پریودنتال گروه مورد و‭40‬ فرد غیر مبتلا به پریودنتیت گروه شاهد را تشکیل دادند. پارامترهای پریودنتال‭PPD( Probing Pocket Depth)‬،‭PLI( Plaque Index)‬،‭BOP( Bleeding on Probing)‬ و‭CAL( Clinical Attachment Level)‬ برای کلیه دندان ها اندازه گیری شدند. پارامترهای پاراکلینیکی اندازه گیری شده عبارت بودند از‭HDL , LDL, Triglyceride, Total cholestrole. :‬ سپس شاخص توده بدنی‭(Body Mass Index)‬ و تعداد دندان های از دست رفته در هر بیمار ثبت گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های آماری اسمیرنوف کلوموگروف،‭Kruskal Wallis‬، آنالیز واریانس، ضریب همبستگی‭Exact Fisher Spearman‬ و‭Student t‬ استفاده شد. نتایج آزمون ها در سطح معنی داری‭0.05‬ ارایه شدند.یافته ها: نتایج بدست آمده حاکی از این بود که بین پارامترهای پاراکلینیکی اندازه گیری شده در گروه مورد و شاهد اختلاف معنی داری وجود نداشت اما در گروه شاهد بین میزان‭BOP‬ و کلسترول ارتباط معنی دار مستقیم وجود داشت، بدین معنی که با افزایش میزان‭BOP‬ در گروه شاهد، میزان کلسترول افراد افزایش یافته بود‭(P=0.01)‬ و در گروه مورد نیز بین میزان‭PPD‬ با کلسترول،‭LDL‬ و تعداد دندان های از دست رفته ارتباط معنی دار مستقیم وجود داشت، بدین معنی که با افزایش‭PPD‬ میزان کلسترول،‭LDL‬ و تعداد دندان های از دست رفته نیز افزایش یافت‭P=0.019 , P=0.034 , P=0.037(.)‬ همچنین در گروه مورد بین میزان‭BOP‬ با کلسترول و‭LDL‬ رابطه مستقیم معنی دار وجود داشت یعنی با افزایش میزان‭BOP‬، مقدار کلسترول و‭LDL‬ در افراد افزایش یافته بود‭P=0.006 , P=0.005(.)‬نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در بیماران مبتلا به پریودنتیت با افزایش پارامترهای‭BOP‬ و‭PPD‬ ، میزان کلسترول و‭LDL‬ خون افزایش می یابد اما مشخص نیست که تغییرات مشاهده شده در متابولیسم لیپیدها علت پریودنتیت می باشند یا پیامد آن..
توصیفگر : دیابت
توصیفگر : رتینوپاتی دیابتی
توصیفگر : ادم ماکولا
توصیفگر : لیپید
شناسه افزوده : آخوندی نسرین
: عاطف زهرا
مجموعه : مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، جلد‭ ۲۴‬؛ شماره۴‭۱۳۸۵‬: .‭۴۵۳ - ۴۴۷‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)