خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 59886
شماره مدرک : ‭م۱۶۹۷‬
عنوان و نام پديدآور : بررسی نقش اسید آمینه ال-سیستئین درحفظ عملکرد قلبی متعاقب کاردیوپلژیا درقلب مجزاشده رت [مقاله]
عنوان نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۳‬؛ شماره۳
تاريخ : ‭۱۳۸۵‬
شماره صفحه : : .‭۱۵ - ۱۰‬
چکیده : مقدمه وهدف: در مطالعات گذشته نقش اشکال فعال اکسیژن تشکیل شده درحین ری پرفیوژن‭(Reperfusion)‬ در ایجاد اختلافات عملکرد قلبی مشخص گردیده است.آنتی اکسید انتهای داخل سلولی واز جمله گلوتاتیون تحت نقش مهم حفاظتی در این رابطه دارند. مشخص شده که ساخت گلوتاتیون تحت تاثیر میزان سیستئین داخل سلولی می باشد .هدف مطالعه حاضر تعیین نقش اسید آمینه ل-سیستئین درحفظ عملکرد قلبی متعاقب کاردیوپلژیا میباشد.روش کار: مطالعه از نوع تجربی وبر روی رتهای نر بالغ در دو گروه کنترول‭(n=10)‬ وتست‭(n=6)‬ صورت گرفت.قلب هریک از حیوانات پس از مجزاوآماده سازی مطابق روش قلب فعال‭(Working heart)‬ تحت پرفیوژن با محلول کربس قرار گرفته و پارامترهای قلبی فشار جریان آئورتی، فشاردهلیزچپ وجریان کرونری آنها ثبت گردید.هریک از قلب ها سه مرحله تثبیت اولیه‭25)‬ دقیقه) کاردیوپلژیا‭25)‬ دقیقه‭(‬وری پرفیوژن‭30)‬ دقیقه‭(‬ را می گذراندند. به محلول تغذیه ای قلب ها درگروه تست،اسید آمینه سیسئین باغلظت‭5‬ میلی مول درلیتر وبه مدت ده دقیقه قبل وپس ازکاردیوپلژیا اضافه گردید. بررسی میزان پارامترهای قلبی ومقایسه در گروه تست وکنترل بااستفاده ازآزمون تی تست‭( Unpaired t-test)‬ و‭ANOVA‬ صورت گرفت.نتایج:بررسی ها نشان داد که درصد بازگشت فشار وجریان آئورتی پس از کاردیوپلژیا در گروه تست به ترتیب‭91.2 1.69)‬ و‭(61.176 3.98‬نسبت به کنترل‭(85.74 1.28‬ و‭(44.95 4.85‬بشکل معنی داری‭((p=0.0324 , p=0.0213‬ ازوضعیت مناسب تری برخورداربوده است.نتیجه نهایی: نتایج بیانگرحفظ مناسبترعملکرد قلبی متعاقب کاردیوپلژیا در گروه دریافت کننده سیستئین نسبت به کنترل می باشد.این تاثیرمثبت احتمالا به دلیل نقش آنتی اکسیدان بوده است..
توصیفگر : سندروم های حاد کرونر
توصیفگر : نشانه های پیش گویی کننده
توصیفگر : عوامل خطرزا
مجموعه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، جلد‭ ۱۳‬؛ شماره۳‭۱۳۸۵‬: .‭۱۵ - ۱۰‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)