خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60350
شماره مدرک : ‭م۲۱۷۵‬
عنوان و نام پديدآور : تعیین ارزش پروتئینی یک نمونه غذای خانگی بر پایه مخلوط برنج و عدس [مقاله]
عنوان نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)
شماره / دوره : ، جلد‭ ۱۷‬؛ شماره‭۵۹‬
تاريخ : ‭۱۳۸۶‬
شماره صفحه : : .‭۹۳ - ۸۷‬
چکیده : سابقه و هدف: ارزیابی کیفیت پروتئین مواد غذایی به دلایل بیولوژیک و اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین علت روش های بیولوژیک، میکروبیولوژیک، شیمیایی و تلفیقی برای تعیین کیفیت پروتئین ها معرفی و بکار گرفته شده است. در بین روش های موجود، نسبت خالص پروتئین‭(NPR)‬، نسبت خالص نسبی پروتئین‭(RNPR)‬ و قابلیت حقیقی هضم پروتئین‭((TPD‬ به عنوان روش های مناسب برای تعیین کیفیت پروتئین ها پیشنهاد شده است. با توجه به اهمیت کیفیت پروتئین غذاها به ویژه در خانوارهای کم درآمد این مطالعه با هدف تعیین ارزش پروتئینی ب‍ـا روش های فوق روی یک نمونه غذای خانگی بر پایه مخلوط برنج (یک واریته از برنج مازندران) و عدس انجام گرفت.مواد و روش ها: تحقیق با طراحی تجربی روی موش صحرایی نر در سن‭21‬ روز، از نژاد‭wistar‬ در گروه های‭8‬ تایی تحت‭6‬ رژیم غذایی شامل‭3 :‬ رژیم مورد (غذای خانگی‭(‬، استاندارد (کازئین+ متیونین‭(‬ و پایه (بدون پروتئین‭(‬ برای مطالعه‭NPR‬ و‭RNPR‬ و‭3‬ رژیم مورد، استاندارد و پایه برای مطالعه‭TPD‬ قرار داده شدند. طول دوره مطالعه برای‭14, NPR‬ روز بود. به منظور محاسبه‭NPR‬، مقدار پروتئین دریافتی و افزایش وزن حیوانات تعیین گردید. طول مدت مطالعه برای‭9, TPD‬ روز بود. به منظور محاسبه‭TPD‬، مقدار ازت دریافتی و ازت دفعی حیوانات تعیین گردید. میزان‭NPR‬،‭RNPR‬ و‭TPD‬ گروه کازئین + متیونین با غذای خانگی از طریق آزمون‭t‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: ش‍ـاخص‭NPR‬ برای پروتئی‍ـن ک‍ـازئین + متیونین و غذای خانگی به ترتیب برابر با‭4.3 0.4‬ و‭3.6 0.6‬ بود که از نظر آماری معنی دار بود‭P=0.02(.)‬ شاخص‭TPD‬ برای پروتئی‍ـن متیونین + ک‍ـازئین و غذای خانگی به ترتیب برابر با‭92.8 4‬ و‭75.8 5.8‬ بود که از نظر آماری معنی دار بود‭P<0.0001(.)‬ همچنین ش‍ـاخص‭RNPR‬ ب‍ـراب‍ـر‭83.6‬ و نسبت‭TPD‬ غذای خانگی به کازئین + متیونین‭81.6‬ ب‍ـود.استنتاج: یافت‍ـه ها نش‍ـان می دهن‍ـد ک‍ـه‭NPR‬ و‭TPD‬ غ‍ـذای خانگ‍ـی بر پای‍ـه مخلوط برن‍ـج و ع‍ـدس در مقایس‍ـه با کازئین پایین است..
توصیفگر : میوه کیوی
توصیفگر : دبریدمان آنزیمتیک
توصیفگر : ترمیم زخم
شناسه افزوده : تقی زاده محسن
مجموعه : مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)، جلد‭ ۱۷‬؛ شماره‭۵۹‬‭۱۳۸۶‬: .‭۹۳ - ۸۷‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)