خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 60547
شماره مدرک : ‭م۲۳۸۱‬
عنوان و نام پديدآور : زنان، اشتغال، وضعیت تاهل و عوامل خطر بیماری های غیر واگیر: یافته هایی از مطالعه قند و لیپید تهران [مقاله]
عنوان نشریه : پایش
شماره / دوره : ، جلد‭ ۷‬؛ شماره۱
تاريخ : ‭۱۳۸۶‬
شماره صفحه : : .‭۱۵ - ۱۱‬
چکیده : متغیرهای متعددی در افزایش عوامل خطر بیماری های غیر واگیر دخالت دارند، از جمله این متغیرها نقش اشتغال و وضعیت تاهل در افزایش عوامل خطر بیماری های غیر واگیر است. یافته های متناقضی در رابطه با این ارتباط گزارش شده است. در این مطالعه رابطه اشتغال و وضعیت تاهل با عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در زنان تهرانی مورد بررسی قرار گرفت. در یک مطالعه مقطعی‭566‬ زن ش‍ـاغ‍ـل‭216)‬ زن مجرد و‭350‬ زن متاهل) و‭561‬ زن خانه دار‭151)‬ زن مجرد و‭410‬ زن متاهل‭(‬ با تطابق سنی به صورت تصادفی از جمعیت‭15005‬ نفری مطالعه قند و لیپید تهران انتخاب و وارد مطالعه شدند.اطلاعات جمعیتی نمونه ها توسط پرسشنامه جمع آوری شد. قد، وزن، دور کمر و فشارخون سیستولیک و دیاستولیک اندازه گیری شد. شاخص توده بدنی‭(Body Mass Index-BMI)‬ و نسبت دور کمر به باسن‭(Weight/Hip Ratio-WHR)‬ محاسبه گردید. نمونه های سرمی برای اندازه گیری کلسترول، تری گلیسرید،‭HDL‬ از افراد مورد بررسی اخذ گردید و آزمون تحمل گلوکز‭(Glucose Tolerance Test-GTT)‬ اندازه گیری شد‭LDL .‬ به وسیله فرمول فریدوالد محاسبه گردید. از آزمون آماری‭T test‬ و‭ANOVA‬ برای مقایسه متغیرها در دو گروه استفاده شد. اشتغال، وضعیت تاهل و تحصیلات، وارد مدل رگرسیون شدند. تفاوت های مشاهده شده با‭(P<0.05)‬ معنی دار تلقی شد.میانگین و انحراف معیار سن در زنان مجرد و متاهل در دو گروه خانه دار و شاغل به ترتیب‭34.3 8.4, 35.0 9.0, 34.4 8‬ و‭34.7 9.0‬ بود. تفاوت معنی داری در تمام عوامل خطر بیماری های غیر واگیر و وضعیت تاهل مشاهده گردید. این تفاوت در زنان متاهل در مقایسه با زنان مجرد معنی دار بود‭P<0.01(.)‬ میانگین و انحراف معیار دو متغیر دور کمر و فشار خون دیاستولیک در زنان شاغل و زنان خانه دار مجرد و متاهل به ت‍ـرتیب‭76.3 11.0, 84.2 11.0, 75.4 9.5‬ و‭86.0 12.4‬ سانتی متر و‭77.0 8.4, 76.0 9.3, 73.0 8.4‬ و‭77.0 10.0‬ میلی متر جیوه بود که این اختلاف نیز از نظر آماری معنی دار است‭P<0.05(.)‬یافته ها موید افزایش بعضی از عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در زنان خانه دار در مقایسه با زنان شاغل هستند. تمامی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در زنان متاهل بالاتر از زنان مجرد است..
توصیفگر : ریکتز شیرخواری
توصیفگر : کمبود ویتامین‭D‬ و‭۲۵ ‬-هیدروکسی
توصیفگر : ویتامین‭D‬
شناسه افزوده : عینی الهه
مجموعه : پایش، جلد‭ ۷‬؛ شماره۱‭۱۳۸۶‬: .‭۱۵ - ۱۱‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)