خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 7439
شماره مدرک : ‭ط۱۶۱۲‬
سرشناسه : علوی مجد ، حمید
عنوان و نام پديدآور : مقایسه نتایج روش های رگرسیونی‭Haseman- Elston‬ در تحلیل پیوستگی ژنتیکی کاهش‭HDL‬در خانواده های ایرانی مبتلا به سندرم متابولیک/ یداله محرابی ، مریم دانش پور ، مهدی اکبرزاده
وضعيت نشر : ‭۱۳۸۹‬.
يادداشت : چاپی
چکیده : سابقه و هدف : روش آماری رایج برای تحلیل پیوستگی ژنتیکی فنوتیپ‌های کمی روش‌های رگرسیونی‭Elston - Haseman‬یا‭HE‬ است .تغییرات‭C - HDL‬یکی از فنوتیپ‌های تعیین‌کننده سندروم متابولیک است .هدف از انجام این تحقیق ارائه روش آماری مناسب در تحلیل پیوستگی ژنتیکی صفات کمی، تعیین نواحی ژنی موثر در کاهش‭C - HDL‬به کمک میکروستلایت‌ها در جمعیت ایرانی و مقایسه نتایج تحلیل پیوستگی ژنتیکی با روش‌های متفاوت‭HE‬ می‌باشد .مواد و روشها : افراد مورد بررسی در این مطالعه از بین شرکت کنندکنندگان در مطالعة قند و لیپید تهران انتخاب شده‌اند که شامل‭91‬ خانواده ایرانی بوده و انتخاب آنها به این‌صورت بوده‌است که حدقل یک نفر از اعضای این خانوارها مبتلا به سندرم متابولیک‭(‬ طبق معیار‭ATP III)‬ و حداقل دو نفر از اعضای آنها دچار کاهش‭C - HDL‬بودند .تکثیر‭12‬ قطعه مختلف در‭4‬ ناحیه کروموزومی افراد مورد بررسی با استفاده از تکنیک‭Fragment Analysis‬ انجام گردید .تحلیل پیوستگی ژنتیکی صفت‭C - HDL‬با روش‌های رگرسیونی‭oHE‬ ،‭sHE‬ ،‭rHE‬ ،‭W2‬ ،‭W3‬ ،‭W4‬ و(‭tHE‬ تکمتغیره و چندمتغیره با متغیرهای تری‌گلیسیرید و چاقی تنه‌ای (انجام شد .نرم‌افزارهای مورداستفاده در این پژوهش عبارت بودند از‭power.HE‬ :،‭SPSS‬ ،‭Excel‬ ،‭PowerMarker‬ و‭S.A.G.E .‬ یافته ها‭91‬ :خانوار کامل شامل‭493‬ نفر‭(234‬ مرد و‭259‬ زن (بوده‌اند‭. (‬انحراف معیار(میانگین‭C - HDL‬در کل افراد برابر‭mg/dl(01/11)41/44‬ بود .همچنین در نتایج حاصل از‭7‬ روش رگرسیونی تکمتغیره‭HE‬ ،‭4‬ روش پیوستگی ژنتیکی معنی‌داری بین مکان ژنتیکی‭C - HDL‬با مارکر‭D11S1998‬ را در بین خانواده‌های ایرانی مبتلا به سندروم متابولیک نشان می‌دهد‭(05/0p<).‬همچنین نتایج حاصل از روش‭tHE‬ چندمتغیره نیز نتیجه روش‌های تک‌متغیره را تائید کردند .نتایج نشان داد که هرچه توان آماری روش‌های رگرسیونی از لحاظ تئوری بیشتر شود، نتایج حاصل از آنها نزدیکتر می‌شود .همچنین وقتی صفتی در بین مدل‌های چندمتغیره مشترک باشد، مارکرهایی که با ژن مشتعدکنندة آن صفت پیوستگی نشان می‌هند نیز تقریبا اشتراک دارند .یافتن این ناحیه ژنی توسط روش‌های مذکور می‌تواند راهکار مناسبی برای طراحی مطالعات بعدی به منظور یافتن ژن‌های مستعدکنندة کاهش‭C - HDL‬باشد .واژگان کلیدی :سندروم متابولیک،‭C- HDL‬، روش‌های رگرسیونی‭Elston . - Haseman‬
شناسه افزوده : محرابی ، یداله ، همکار طرح ح‭ چک‌ح‌أح‌ةغ چعح‌ک‌ح‌عح‌آح‌عح‌غ ╧غ‌ح‎ح‌ک‌ح‌ع‍ إح‌أح‌ث‌ح‌ک‌╧╥ح‌ع╟ح‌غ‌ح‌ع╟ ╥╟ چع‌ح‭╟ح‌═ چ╠ح‌ک‌╟ح‌أح‌ع‍ ╧غ‌ح‎إح‌أح‎ح‌ک‌ح‌╚ چک‌إغ‌ح‌╞ح‌أ ‫╟ح‌═ح‌ع ╥╟ چک‌ح‌عغ‌ح‌ک‌حةإح‌اإ چک‌╟ح‌غ‌ح‎غ‌إ چک‌إ╟ح‌ع╟ چع╟غ‌ح‌أ چغ‌ح‌آإح‌غ چغ‌ح‌ث ╧╟╧ چع╟ح‎ح‌ع‍ چ╠ح‌ک‌╟ح‌أح‌ع‍ - چک‌إح‌ک‌ح‌ا چغ‌ح‌╠ح‌ک‌ح‌أح‌ع‍ ╧ح‌ع╧إح‌ث ╧ح‌ک‌ح‌ک‌╟ح‌أ╟إ چغ‌إح‌ک‌ح‮ح‌أح‌ع‍ چث‌ح‌أ چک‌╟ح‌غ‌ح‎غ‌إ ╥ح‌ک‌ح‌ع‍ چغ‌إح‌ک‌ح‮ح‌أح‌ع‍ ╧ح‌عح‌آ چ‍‎غ‌إ ╥╟ چع‌ح‭╟ح‌═ چ╠ح‌ک‌╟ح‌أح‌ع‍ چعح‌ک‌ح‌عح‌آح‌عح‌غ ╧ح‌غ‌╧ح‌ک‌ح‌ع‍ چع╟ح‎ح‌ع‍ چث‌ح‌ک‌ح‌ع‌غ‌ح‌╚╟ح‌أح‌ع‍ چعإ╧ح‌عحة چغ‌ح‌╚ ╟ع‌ح‌أح‌╚ح‌ع‍ چک‌ح‌ع╟إح‌ک‌╟ چک‌╟ح‌غ چغ‌╧╟غ‌ح‌ع╟ح‌أ چعح‌ک‌ح‌╚إ╧ح‌أإ‭D??S ???‬ چک‌╟ح‌غ‌إح‌ث‌إ╟ح‌ع╟ح‌╚‭HDL-c‬ چک‌ح‌ث‌ح‌ک‌ح‌أح‌عئ‍ چع╟ح‌ث‌ح‌ع‍ چعح‌ک‌ح‌╚ چک‌إ╟╧ چک‌ح‌عح‏ح‌ع‍ چک‌ح‌ث‌ح‌ک‌ح‌أح‌عئ‍ چک‌ح‌اح‌أحةغ‌ح‌ک‌ح‭ ۱‬چ‍‎غ‌إ‭?‬چغ‌إح‌ک‌ح‮ح‌أح‌ع‍ چث‌ح‌أ چک‌ح‌عغ‌ح‌ک‌حةإح‌اإ چ‍‎غ‌إ‭?‬╥╟ چع‌ح‭╟ح‌═ چ╠ح‌ک‌╟ح‌أح‌ع‍ إ╧ چعح‌ک‌ح‌عح‌آح‌عح‌غ‌╧غ‌ح‌╚‭??/??‬ إح‌╚╟إح‌╚ ╧╟إح‌؛╟ چع‌ح‌ث إ╧‭HDL-c‬ چعح‌ک‌ح‌اح‌ع╟ح‌ک‌ح‌ع‍ ╧ح‌ع╟ چغ‌╧غ‌ح‌╚ إح‌؛ح‌ع‍‭???‬ چع‌ح‌ع╟ح‎ چع‌ح‌ع╟ح‌ث إ╟غ‌ح‌ع╟ح‌أ‭??‬╟ح‌غ چغ‌ح‌أح‌؛╟ح‌ک‭SAGE,power marker - Excle-spss-power HE‬ ╧ح‌ع╧غ‌ح‌╚ چأإ╟ح‌╚ح‏ چ‍‎ح‌غ‌غ‌ئح‭ ۱‬چعح‌ک‌╟إ╧ چغ‌╧╟ح‌؛ح‌أحة╟ ╧إغ‌ح‌ع‍ چک‌╟ح‌غ‌إ╟╥ح‌؛╟ چعإح‌ع‍ ╧ح‎ چع╟ح‌╠ح‌ع╟ چک‌ح‌عغ‌ح‌ک‌حةإح‌اإ چک‌╟ح‌غ‌ح‎غ‌إ╟ح‌╚‭HDL-c‬ چأح‌؛ح‭ چک‌ح‌ث‌ح‌ک‌ح‌أح‌عئ‍ چک‌ح‌اح‌أحةغ‌ح‌ک‌ح‭ ۱‬چع‌ح‌ک‌ح‌ع‌ح‌═ح‌أ ╧ح‌ک‌╧إح‌ا چع╟ح‌╠ح‌ع╟‭frsgment Analysis‬ چث‌ح‌ک‌ح‌عح‌ث‌ح‌أ ╥╟ چغ‌╧╟ح‌؛ح‌أحة╟╟ح‌╚ چک‌حةإإح‌╚ ╧إغ‌ح‌ع‍ ╧╟إح‌؛╟ چک‌ح‌عغ‌╥غ‌ح‌عغ‌إح‌ث چغ‌ح‌ک‌ح‌═╟ح‌ع‍‭?‬ إ╧ چ؛ح‌ع‌ح‌أح‌أح‌ع‍ چغ‌ح‏‍ح‌ة‭??‬إح‌ک‌ح‌ؤح‌ث‌ح‌أ ╧ح‌ع╧غ‌ح‌╚‭HDL-c‬ چ‍‎ح‌غ‌╟ح‌ث إ╟ح‌آ╧╟ح‌غ‌ح‌ع╟ چک‌╟ح‬ح‏╟ ╥╟ إح‌؛ح‌عغ‌╧ چع‌ح‌ة╟╧ح‌═غ چث‌ح‌ک‌ح‌ع‌غ‌ح‌╚╟ح‌أح‌ع‍ چعإ╧ح‌عحة چغ‌ح‌╚ ╟ع‌ح‌أح‌╚ح‌ع‍ ╟ح‌غ‌إ╟غ‌ح‌ع╟ح‌أ چعح‌ک‌╟ چک‌╟ح‬ح‏╟ ╥╟إح‌؛ح‌عح‌ث‌ح‌ک چع‌ح‌ة╟╧ح‌═ چغ‌ح‌ث چأحة╟ چغ‌╧غ‌ح‌╚ چأإغ‌ح‭ چعح‌ک‌╟ چغ‌ح‌╚╟ح‌غ‌ح‌ع╟ چ╚╟ح‌أح‌أح‌ع╟غ چغ‌╧غ‌ح‌╚ چک‌ح‌ع╟إح‌ک‌╟ چغ‌╧╟غ‌ح‌ع╟ح‌أ‭??‬چع‌ح‌ع╟ح‎ چغ‌ح‌ث ╧ح‌ع╟ چغ‌╧ح‎ چ╚╟ح‌أح‌أح‌ع╟ چع╟إح‌غ‌ح‌أ ╧ح‌ک‌ح۱ح‌ک‌ح‌ع‌غ ╧ح‌عح‌ة چغ‌ح‏ح‌ع‌╟‍ح‌عإ╧ چع╟ح‌ا╧ح‌عح‌عح‌ث چأح‌ث‌إح‎ چعح‌ک‌ح‌╚ ╥╟ چغ‌ح‏ح‌ع‌╟‍ح‌ع‍ چعح‌ک‌╟ إ╧ چک‌حةإإح‌╚ ╧إغ‌ح‌ع‍ ╧╟إح‌؛╟ - ╟ح‌غ‌ح‎غ‌إغ ╧╟غ‌ح‌ع‍ ╧ح‎╟ح‌╚ح‌ک‌ح‌ع‍‭HE‬ چأغ‌╟ح‌؛ح‌أح‌ع‍ چک‌╟ح‌غ‌ح‎غ‌إ╟ح‌╚ چک‌ح‌ث‌ح‌ک‌ح‌أح‌عئ‍ چک‌ح‌اح‌أحةغ‌ح‌ک‌ح‭ ۱‬چع‌ح‌ک‌ح‌ع‌ح‌═ح‌أ چ╠ح‌ک‌╟ح‌أح‌ع‍ چغ‌حةح‌ک‌╟ح‌ةح‌عغ چک‌ح‌ع╟إح‌ک‌╟ چأح‌ک‌ح‏ح‌عح‌╠إ╧ ╟ح‌غ‌ح‌أح‌ک‌╟ع‌ح‌أحةغ‌إح‌ث‌ح‌ک‌ح‌ع‍ چث‌ح‌عح‌ث چغ‌ح‌╚‭HDL-c‬ چ‍‎ح‌غ‌╟ح‌ث إ╧ إح‌ؤغ‌ح‌ع‍ چک‌ح‌عئ‍ چک‌ح‌═╟غ‌ح‌ع‍ چعح‌ک‌ح‌ک‌ح‏ح‌أ چک‌ح‌عح‌ث چأ╟ح‌؛ح‭ چک‌ح‌ث‌ح‌ک‌ح‌أح‌عئ‍ چک‌ح‌اح‌أحةغ‌ح‌ک‌ح‭ ۱‬چع‌ح‌ک‌ح‌ع‌ح‌═ح‌أإ╧ چ╚حة╟ح‌عح‌ع‍ چک‌إ╟ح‌ع╟ چک‌ح‎غ‌إ چغ‌ح‌╞╟إ╟ چغ‌╟ح‌ع‍ چع╟ح‌ک‌╟ح‭ ۱‬چعح‌ک‌╟ چ‍‎إ╟ح‌اح‌ع‍ ╥╟ چ؛╧ح‌غ چأحة╟ چث‌ح‌ک‌ح‌ع‌غ‌ح‌╚╟ح‌أح‌ع‍ چعإ╧ح‌عحة چغ‌╧ح‌عح‌عح‌ث چعح‌ک‌ح‌ک‌ح‏ح‌أ چک‌╟ح‌غ‌ح۱ح‌ک‌ح‌أغ‌ح‌عح‌؛ ╥╟ چک‌ح‌ث‌ح‌ک‭HDL-c‬ چأ╟إح‌ک‌ح‌ک‌ح‮ح‌أ چأحة╟╧‭Haseman - Elston‬ چک‌ح‌عغ‌ح‌ک‌حةإح‌اإ چک‌╟ح‌غ‌ح‎غ‌إ چک‌ح‌عح‌ث چک‌╟ح‌غ چ‍۱ح‌ک‌ح‌أغ‌ح‌عح‌؛ چک‌ح‌ث‌ح‌ک‌ح‌أح‌عئ‍ چک‌ح‌اح‌أحةغ‌ح‌ک‌ح‭ ۱‬چع‌ح‌ک‌ح‌ع‌ح‌═ح‌أ چک‌╟إح‌╚ چ╠ح‌ک‌╟إ چک‌إ╟ح‌ع╟ چ‍‎غ‌إ - چغ‌ح‌ع╧ح‌ةح‌ع
شناسه افزوده : دانش پور ، مریم ، همکار طرح
شناسه افزوده : اکبرزاده ، مهدی ، همکار طرح
مبدا اصلي : IR کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فرمت انتشار : چاپی
کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - دانشکده پیراپزشکی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)